{
  "@context": [
    "https://www.w3.org/2018/credentials/v1",
    {
      "name": "https://schema.org/name",
      "description": "https://schema.org/description",
      "SingleUse": {
        "@id": "https://github.com/TalaoDAO/context/blob/main/README.md#phonepass",
        "@context": {
          "@version": 1.1,
          "@protected": true,
          "schema": "https://schema.org/",
          "id": "@id",
          "type": "@type",
          "issuedBy": {
            "@id": "schema:issuedBy",
            "@context": {
              "@version": 1.1,
              "@protected": true,
              "logo": {
                "@id": "schema:image",
                "@type": "@id"
              },
              "name": "schema:name"
            }
          }
        }
      }
    }
  ],
  "id": "urn:ytg:kjhkjhkh",
  "type": [
    "VerifiableCredential",
    "SingleUse"
  ],
  "issuer": "",
  "name": [
    {
      "@value": "Ticket to mint",
      "@language": "en"
    },
    {
      "@value": "",
      "@language": "de"
    },
    {
      "@value": "Ticket to mint",
      "@language": "fr"
    }
  ],
  "description": [
    {
      "@language": "en",
      "@value": "0,5 UNO + 50 ENR"
    },
    {
      "@language": "de",
      "@value": "Dieses signierte elektronische Zertifikat ist der Nachweis, dass Sie der Inhaber dieser Telefonnummer sind."
    },
    {
      "@language": "fr",
      "@value": "0,5 UNO + 50 ENR"
    }
  ],
  "issuanceDate": "",
  "credentialSubject": {
    "type": "SingleUse",
    "issuedBy": {
      "name": "",
      "logo": "https://talao.mypinata.cloud/ipfs/QmZmdndUVRoxiVhUnjGrKnNPn8ah3jT8fxTCLMnAzRAFFZ"
    },
    "id": "did:..."
  }
}